1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Профил на купувача

ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР ЗА 2019 ГОДИНА”.

Протокол!

Заповед!

Доклад!

Договор!

Възлагане на обществена поръчка „„Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на КВО, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с прилагането на СВОМР и подхода ЛИДЕР”.

Протокол!

Заповед!

Доклад!

Договор!

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП се открива възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки чрез „събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година”.

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП,МИГ Лясковец - Стражица", обявява п възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки чрез „събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”,

Снимки

Актуални обяви