1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП във вр. § 2, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗОП,МИГ Лясковец - Стражица", обявява п възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки чрез „събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”,

„Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”, както следва:

а). Обучително пътуване в чужбина в МИГ от ЕС за обмен на добри практики за екип , УС и КС на МИГ, за най-малко 13 участника;

б). Двудневно обучение (или две еднодневни) на екипа и членове на КВО, УС и КС във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР за най-малко 10 участника;

в). Двудневно обучение (или две еднодневни) на екипа и членове на КВО, УС и КС във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР за най малко 10 участника;

г). Организиране на двудневно обучение (или две еднодневни) за екипа на МИГ за най малко 10 участника за работа с Лакорда;

д). Организиране на двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника;

е). Организиране на двудневно обучение или две еднодневни обучения за местни лидери изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти към СВОМР за най-малко 20 участника;
ж). Организиране на двудневно или две еднодневни обучения за местни лидери за прилагане на добри практики за най-малко 20 участника

1.Обява: Файл!

2.Документация: Файл!

3.образци: Архивиран файл!

Снимки

Актуални обяви