1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Профил на купувача

Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2020 година”

Документи:

Архивиран файл!

Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”.

Документи:

Архивиран файл! 

Снимки

Актуални обяви