1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Управителен съвет и Контролен съвет на МИГ

1. НЧ „Развитие 1895“ гр.Стражица  с представител : Атанас Костадинов Костов
2. Хандбален клуб „Левски – 1920“ с представител:  Боянка Христова Николова;
3.Фирма „Русев И.В.- Иван Русев“ с представител:  Иван Василев Русев

1.Община Лясковец с представител: д-р Ивелина Гецова

2.Община Стражица с представител: Красимира Желязкова

3.СНЦ „Шанс за всички – Стражица 2006“ с представител : Антоанета Чукурова
4.СНЦ  „Партньори за Лясковец“ с представител:  Мариела  Терзиева
5. Фирма „Лозови хълмове“ ЕООД с представител: Петър Тахрилов
6. Фирма "Север 1“ ЕООД с представител:  Пламен  Петров
7. Фирма "Лес Турист" ООД с представител: Иван Николов Кундевски

Снимки

Актуални обяви