1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

В изпълнение на Решение № 277 от Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Лясковец от 14.06.2021 г. и на основание чл. 10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021.

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2021 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева
Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2021 г. – 13 000 лева
Краен срок за подаване на предложенията: до 17:00 часа на 20.08.2021 г.
Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа.
Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на хартиен носител в сградата на бившия Младежки дом в Лясковец.

Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 20.08.2021 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.net или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” - www.mig-zaedno.eu.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, тел. 0894 / 621 167, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Фондът се реализира в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, на сдружение „Платформа АГОРА“ в партньорство с община Лясковец. Финансирането на фонда за 2021 г. е осигурено от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Обява: Документ!

Насоки: Документ!

Формуляр: Документ!

Снимки

Актуални обяви