1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

До всички заинтересовани страни и бенефициенти с идеи за проекти по Мярка МИГ01  Покана!

1.Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”:
-дата: 3 май 2018г., сряда
- място: Заседателна зала на ОбА - Лясковец, гр.Лясковец, обл. Велико Търново, пл.“Възраждане“№1
- час: 10.00ч.

2.Информационна среща със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”:
- дата: 4 май 2018г., петък
- място: Заседателна зала на ОбА - Стражица, гр.Стражица, обл.Велико Търново, пл.“Дончо Узунов“ №5
- час: 10.00ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

-10.00ч.-10.15ч. - Регистрация на участниците и получаване на материали.
- 10.15ч.-10.30ч. - Представяне на участниците/НПО, Читалища, Местна власт.
- 10.30ч.-11.30ч. - Представяне на Условия за кандидатстване по Мярка МИГ01.
- 11.30ч.-12.00ч. - Представяне на специфични изисквания относно допустимост на кандидати, дейности и разходи по Мярка МИГ01.
- 12.00ч.-12.30ч. - Представяне на документите за кандидатстване по Мярка МИГ01.
- 12.30ч.-13.30ч. – Основни параметри за работа с ИСУН.

 

Снимки

Актуални обяви