1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Територията на МИГ"Лясковец-Стражица" обхваща общините Лясковец и Стражица със следните населени места:

 - град Лясковец,  

- село Джулюница
- село Добри дял
- село Драгижево
- село Козаревец
- село Мерданя

- град Стражица
- село Асеново
- село Балканци
- село Благоево
- село Бряговица
- село Виноград
- село Владислав
- село Водно
- село Горски Сеновец
- село Железарци
- село Кавлак
- село Камен
- село Кесарево
- село Лозен
- село Любенци
- село Мирово
- село Николаево
- село Нова Върбовка
- село Ново градище
- село Царски извор
- село Сушица
- село Теменуга

Снимки

Актуални обяви