1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Дата:24 януари 2017г. Регистриран Кворум: 20 членове на Общо събрание.

1.РЕШЕНИЕ №03/02/24.01.2017г.

ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

2.РЕШЕНИЕ №04/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен План за дейността на МИГ за 2017г
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

3.РЕШЕНИЕ №05/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен бюджет на МИГ за 2017г
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

4.РЕШЕНИЕ №06/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г. по дейности;
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

5.РЕШЕНИЕ №07/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

6.РЕШЕНИЕ №08/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Правилник за дейността на УС на МИГ
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

7.РЕШЕНИЕ №09/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2017г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

8.РЕШЕНИЕ №10/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

9.РЕШЕНИЕ №11/02/24.01.2017г.
ОДОБРЯВА/ПРИЕМА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ЗА 2017 ГОДИНА.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 20 гласа
-ПРОТИВ:0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

 

 

Снимки

Актуални обяви