1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във връзка с Протокол № 02-ВОМР/ 09.01.2017г.от заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” и РЕШЕНИЕ №9/02-ВОМР/ 09.01.2017г. и Заповед № 04-ВОМР/ 09.01.2017г. на Председателя на УС на МИГ.

Уважаеми дами и господа, членове на МИГ, с настоящото писмо Ви приканваме да вземете участие в Общо събрание на МИГ “Лясковец-Стражица”, което ще се проведе както следва:

 Дата: 24 януари 2017г., вторник
 Място: Конферентна зала на Община Лясковец;
 Начален час за регистрация на кворум: 16.00ч.;
 Дневен ред:

16.00ч.-16.15ч.
Т.1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;

16.15ч.-16.30ч.
Т.2.Представяне и приемане на Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;

16.30ч.-16.45ч.
Т.3. Представяне и приемане на Годишен План за дейността на МИГ за 2017г.;

16.45ч.-17.00ч.
Т.4. Представяне и приемане на Годишен бюджет на МИГ за 2017г.;

17.00ч.-17.15ч.
Т.5. Представяне и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г. по дейности;

17.15ч.-17.30ч.
Т.6. Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г.
17.30ч.-17.45ч.
Т.7. Представяне и приемане на Правилник за дейността на УС на МИГ;

17.45ч.-18.00ч.
Т.8. Представяне и приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2017г.

18.00ч.-18.15ч.
Т.9. Представяне и приемане на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

18.15ч.-18.30ч.
Т.10. Събиране на членски внос;

18.30ч.-18.45ч.
Т.12. Други.

Присъствието ВИ като редовен член на Общото събрание на
СНЦ” МИГ-Лясковец-Стражица” и като жител на територията на МИГ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И НАЛОЖИТЕЛНО!

Забележка: всички материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в офиса на МИГ: гр.Лясковец, бул.»Трети март»№1, ет., в часовете от 10.00ч.-16.00ч., както и на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Снимки

Актуални обяви