1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми заинтересовани страни на територията на общините Лясковец и Стражица, МИГ ви уведомява, че стартира изпълнението на Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“.

Проектът се изпънява с финансовата помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца за осъществяване на подготвителни дейности, чрез които МИГ-Лясковец-Стражица ще създаде условия за разработване на нова Стратегия за местно развитие за период 2023-2027 година, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове. на територията на общините Лясковец и Стражица в момента се изпълнява втора Стратегия за ВОМР, а подхода "отдолу-нагоре" се реализира вече 13 години като средство за работа с местната общност и местно развитие.

Планираните подготвителни дейности чрез проекта са в резултат на силна мотивация на МИГ и местната общност, че територията притежава капацитет за надграждане на местното развитие с трета Стратегия, която да включва повече мерки от неприлагани до момента фондове.

Също чрез проекта се осигуряват възможности за широко включване на местното население в разработването на новата Стратегия за ВОМР, привличане на нови заинтересовани страни и осигуряване на условия за успешен публичен дебат относно развитието на територия Лясковец-Стражица в периода 2023-2027 година.

МИГ предвижда голям брой информационни дейности за местната общност, местните лидери и секторните представители, включително групите в неравностойно положение. За МИГ основен

приоритет е да осигури условия за широко и равнопоставено обсъждане на бъдещата Стратегия за ВОМР.

Изпълнението на проекта осигурява необходимите условия експертна подготовка на стратегическия документ, широка публичност и прозрачност при неговата подготовка, привличане на обществеността и мотивация за участие във вземането на решение относно цели, приоритети, мерки и финансови интервенции на територията на МИГ.

Надграждането на постигнатите до момента устойчиви резултати за общините Лясковец и Стражица е ключов елемент за бъдещото развитие на района, за повишаване на неговата конкурентоспособност и развитие на местния социален капитал чрез включване на местното население в разработването и бъдещото прилагане на трета Стратегия за ВОМР.

Дейностите по проекта са на стойност 48 863 лева и имат за цел създаване на условия и реализиране на качествен процес по подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г., финансирана от ЕЗФРСР и повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица.

За постигане на настоящата цел, ще бъдат предприети следните действия от страна на МИГ:

- Повишаване и разширяване на изградените в периода 2009-2021 година умения и капацитет; Създаване на ефективна среда за насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г.; Да се осигури равнопоставено и широко обхватно информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г. на МИГ по повече от един фонд; Да се въвлекат и активизират нови заинтересовани страни в подготовката на Стратегия за ВОМР 2023-2027 г. на МИГ.

Настоящата публикация се финансира със средства по Административен договор №РД50-81/23.03.2023г., сключен между СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ и Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, както и Заповед за одобрение №РД09-170/13.02.2023г. на проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“.

Договор: Документ!

График за изпълнение на дейностите: Документ!

Снимки

Актуални обяви