1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

1. Описание на целите и обхвата на мярката.
Мярката е от Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” от ОПРЧР 2014 – 2020 г. Общата цел на мярката е подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.

Мярката допринася за изпълнение на специфична цел 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства” на инвестиционен приоритет 2 и специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” на инвестиционен приоритет 3.
2. Целеви групи.
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни в риск;
- Хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;
- Служители на доставчици на социални и здравни услуги.
За възрастните, и особено за самотно живеещите възрастни над 65-годишна възраст, поради зависимостта от социалните плащания и липсата на подкрепа от страна на близки и роднини, рискът от изпадане в бедност или социално изключване е близо 80%. Демографската тенденция на територията на двете общини е свързана със застаряване на населението, което води до нарастващата потребност от грижа за възрастните. Към настоящия момент над 68% от населението на населените места извън общинските центрове няма достъп до социални услуги, което води до задълбочаване на социалната изолация. В заявените намерения и интерес на общността към развитие на иновативни и мобилни услуги в рамките на стратегията ще се намери отговор на основното предизвикателство за достъп до услуги на населението в малките населени места. Чрез изпълнението на интегрирани мерки за подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги се цели постигане на равни възможности, независимост и социална интеграция за тази специфична група и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Чрез изпълнение на проекти по тази мярка, стратегията за местно развитие ще създаде условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания. В рамките на мярката ще бъде улесняван достъпа до иновативни социални услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като например иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с увреждане.
3. Допустими типове бенефициенти.
- Неправителствени организации;
- Доставчици на социални услуги;
- Доставчици на здравни услуги;
- Общини – Лясковец и Стражица.

Партньори: образователни и обучителни организации; общини; доставчици на социални услуги, неправителствени организации.
4. Допустими дейности.
- Дейности за организация и управление на проекта и дейности по информиране и публичност;
- Развитие на иновативни подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
- Интегрирани комплексни мерки, вкл.мобилни услуги в общността;
- Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за иновативни социални услуги в семейна или близка до семейната среда;
- Насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства;
- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания;
- Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;
- Местни социални дейности за социално включване;
- Дейности за обзавеждане и оборудване - при доказано обоснована необходимост е допустимо в проектното предложение да се предвидят дейности за обзавеждане и оборудване на помещенията, в които могат да се предоставят услугите;
- Предоставяне на интегрирани комплексни услуги за хората с увреждания, като ще се съчетават действия в посока осигуряване на заетост и социални и здравни услуги;
- Съпътстващи дейности, насочени към осигуряване на информационно – образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и здравословен живот;
- Осигуряване на транспорт с цел посещаване на интегрираните услуги, мобилна работа и др.;
- Развитие на комплексните услуги за социално включване, осигуряване наосигуряващи по-високо качество на живот и пригодност за заетост, като например иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според индивидуалните потребности на човека с увреждане.

Водещ принцип при планирането и изпълнението на мярката е поставянето в „центъра” нуждите и потребностите на „отделния човек”. Осигуряването на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение се основава на индивидуалната му оценка.

5. Допустими разходи: Предвидените разходи са в съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба.

6. Финансови параметри за проектите.
Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 250 000 лева
Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева.
7. Интензитет на подпомагане.
Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
8. Размер на финансовата помощ.
Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ по тази мярка е 500 000 лева.

9. Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест.
9.1. Оперативен капацитет 20 т.
- Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. Макс.15 т.
- Кандидата е изпълнявал проект финансиран от ЕС – 10 т.
- Партньора е изпълнявал проект финансиран от ЕС – 5 т.
- Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности – 5 т.
- Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на дейности, като тези, включени в проектното предложение и/или проекти, последните 3 години – 5 т.
9.2. Съответствие 18 т.
2.1. Описание и обосновка на целите на проекта 9 т.
- Формулирани са конкретни цели – 3 т.;
- Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи – 3 т.;
- Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана – 3 т.
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди – 9 т.
- Целевите групи са конкретизирани - 3 т.;
- Целевите групи са количествено определени – 3 т.;
- Нуждите на целевите групи са идентифицирани – 3 т.
9.3. Методика и организация – 24 т.
3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати 15 т.
- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи (ако е приложимо) – 5 т.;
- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори – 5 т.;
- Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности - 5 т.
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите – 9 т.
- В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност – 3 т.;
- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – 3 т.;
- Има логическа последователност в изпълнението на дейностите – 3 т.

9.4. Бюджет и ефективност на разходите 30 т.
4.1. Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите 15 т.
- Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта – 5 т.;
- Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта – 5 т.;
- Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена – 5 т.
4.2 Структурираност на бюджета 15 т.
- Заложените стойности са правилно планирани в съответствие с предвидените дейности - 5 т.;
- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета – 5 т.;
- Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки – 5 т.

9.5. Специфични критерии.
- Свързаност на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията – 4 т.
- Свързаност на проекта и подходите за предоставяне на социални услуги с общинска/областна стратегия за социалните услуги – 4 т.

Общ, максимален брой точки – 100т.

*В настоящата мярка под „социални иновации” следва да се разбира определението използвано от Ръководство за социални иновации в кохезионната политика на Европейската комисия, според което социалните иновации представляват иновации, които са социални както по отношение на тяхната цел, така и по отношение на техните средства. По-специално те са нови продукти, услуги и модели, които едновременно отговарят на социалните потребности и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничество. Те са тясно свързани с воденото от общностите местно развитие, защото „те са иновации, които са не само добри за обществото, но и подобряват неговия капацитет за действие“.

Снимки

Актуални обяви