1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Процедура № BG06RDNP001-19.096, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"
- Срок на приема : 08.01.2019г., 17.00ч.

- Цел на процедурата:
Мярка МИГ4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително- преработвателната промишленост на територията на общините Лясковец и Стражица чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
Ще се създадат условия за решаване на съществуващ проблем на територията, свързан основно по отношение развитието на зеленчукопроизводството, където се явява липсата на пазар на произведената продукция, чиято ниска трайност повишава предприемаческия риск. По тези причини е необходимо предприемането на спешни
мерки за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности.
Очакваните резултати от подпомогнатите проекти за посочената процедура от ПРСР 2014 – 2020 г. са свързани и с целенасочено подпомагане на балансирано развитие на селското стопанство и преработващата промишленост, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и повишаване конкурентоспособността на 4 преработвателни предприятия на територията на МИГ.
По мярката ще се финансират до 4 проекта, които ще имат възможност да предприемат действия за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията и др.
Бюджет на приема: БФП в размер на 300 000 лева

Снимки

Актуални обяви