1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Процедура BG05M9OP001-2.14 ВОМР- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

- Срок на приема : от 07.02.2.18г. до 13.04.2018 г., час: 15.00 часа.

- Цел на процедурата:
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
-подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността;
-подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания,
-предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.
- Обявен бюджет на приема: БФП в размер на 500 000 лева

Снимки

Актуални обяви