1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Архивиран файл! 

Уважаеми КЛИЕНТИ/КОНТРАГЕНТИ,
Благодарим Ви, че ни се доверявате и използвате нашите услуги.
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDRP) относно защитата на личните данни въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло и да гарантираме неприкосновеността на Вашите лични данни.
Във връзка с влизането в сила на новите правила се нуждаем от Вашето съгласие, за да можем да продължим да Ви осигуряваме достъп до уеб сайта на компанията и да обработваме Вашите лични данни след 25 май 2018 г.

Всеки регистриран потребител на www.mig-zaedno.eu е необходимо да заяви отново своето съгласие за събиране, съхранение и обработване на личните му данни поотделно за всяка една от целите, които ще откриете след влизане в профила Ви на нашия сайт. Моля, имайте предвид, че вече дадено съгласие може впоследствие да бъде отменено по Ваше желание във всеки един момент.
Считано от 25.05.2018 г. личните данни събрани от Вас до момента ще бъдат ограничени до: потребителско име, парола, име и фамилия, имейл, телефон, адрес за кореспонденция и IP адрес /който се взима автоматично/.
Профилите на потребителите, които не потвърдят съгласието си за основните цели на регистрацията в www.mig-zaedno.eu в посочения срок, ще бъдат заключени/ псевдонимизирани/ криптирани/деактивирани. Тези профили ще бъдат достъпни само след получаване на Вашето съгласие.
В заключение Ви уведомяваме, че най-късно на 25 май 2018 г. ще бъдат на разположение Политики за поверителност, които съдържат цялата информация относно защитата на личните Ви данни, които Регламентът изисква да бъдат включени.
Вие получавате това задължително служебно съобщение по имейл, за да Ви уведомим за важни промени относно профила Ви в www.mig-zaedno.eu

Снимки

Актуални обяви