1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

- Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и информационна дейност е представена от местните Читалища, които са основни средищни центрове в населените места, имат изграден капацитет и общ интерес да реализират проекти в сферата на културното и селското наследство, развитието на занаяти и атракции за туризма и др.

- Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите групи/малцинствата/хората с увреждания е представена от няколко сдружения, които имат опит в работата по социални проекти, предоставянето на социални услуги в общността и дейности в интерес на социално ограничените групи хора.
- Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, спорта и гражданското развитие е представена от сдружения с общ интерес да реализират идеи за осигуряване на условия за спорт и отдих на територията на МИГ, проекти за обществено включване и опазване на природното наследство.
- Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална организация от роми, живеещи в населени места с многобройно ромско присъствие-селата Добри Дял, Камен, Асеново и др.

Снимки

Актуални обяви