1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

- Групата на земеделските производители, вкл. и кооперации, занимаващи се със зеленчукопроизводство, което е традиционен местен отрасъл, пчелари, производители на грозде, овощари, зърнопроизводители, билкопроизводство и др., животновъди – занимаващи се с овцевъдство, говедовъдство и отглеждане на птици.

Тази група има интерес от развитие на конкурентно земеделие и животновъдство, производство на местни продукти с високо качество и създаване на сдружение на производителите със собствено тържище.

- Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова промишленост. По-слабо са представени малките предприятия. Местния бизнес има общи идеи и интереси за развитие на клъстъри, регионални марки и модернизиране на производствени бази с цел по-конкурентно присъствие на пазарите. Основните заинтересовани страни са в подсекторите на промишлеността, които се развиват са: производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, производство на основни метали, производство на метални изделия, без машини и оборудване, производство на храни и напитки; производство на мебели, производство на текстилни изделия и производство на облекло, производство на радиатори, ел.нагреватели, отоплителна техника, слънчеви инсталации, камини; металообработване, производство на велпапе и опаковки.

Основни заинтересовани страни от подсектора на преработвателната промишленост са: преработка на етерично-маслени култури, дървопреработка, мелничарска промишленост; Хлебопроизводство, месопреработващи, млекопреработващи, производство на вино.

Снимки

Актуални обяви