1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Обява за 2 броя свободни позиции за младежи за участие в обучителни практики по Програма „Социални иноватори“. Краен срок за кандидатстване : 26.04.2021г., 17.00ч.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която насърчава приобщаването на младите хора към гражданския сектор, като им дава възможност да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество, а те като приемащи организации - да открият нови съмишленици и носители на гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

Присъедини се към общността на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица“ и се запознай отблизо със света на нашата организация, докато ни помагаш!

Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица“ е организация в обществена полза, която работи в подкрепа на местното развитие и гражданското общество от 2009 г. до днес. Предметът на дейност на сдружението е прилагането на стратегия за местно развитие, която стимулира устойчивото социално- икономическо развитие и подобряване качеството на живот в селската територия Лясковец - Стражица, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ЛИДЕР и ВОМР чрез изпълнение на стратегията за местно развитие и прилагане на Програмата за развитие на селските райони.

Мисията ни е да подпомагаме местното развитие чрез мобилизиране на гражданското общество при решаването на приоритетни проблеми и защита на публични интереси.

Опитът ни от последните 11 години потвърждава значимостта на това, че публично-частното партньорство и участието на всички заинтересовани страни в процесите на местно развитие водят до положителни резултати в селските райони.

Ако мечтаеш за работа с кауза и (с)мисъл, вълнуваш се от темите на гражданското общество и развитието на община Лясковец и община Стражица, любопитно ти е как работят неправителствените организации или изобщо – търсиш нови предизвикателства – включи се в обучителните ни практики!

Обучителни практики в Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица“ :

Обучителните ни практики за младежи са страхотна възможност за учене чрез практика и развиване на нови знания, умения и опитност за работа в гражданския сектор.

Всяка практика е с продължителност 80 астрономически часа.

Програмата и графикът за всяка практика ще бъдат съгласувани с индивидуалните възможности на практикантите.

Място на провеждане – офис на МИГ, град Лясковец, ул. „Бузлуджа“№1

Период за провеждане на обучителните практики:

- Позиция: Технически сътрудник: в рамките на мин.80 часа от 03.05. 2021г. до 15.06. 2021г.
- Позиция Офис мениджър: в рамките на мин.80 часа от 17.05. 2021г. до 30.06. 2021г.

Какво ще научиш при нас?

- Какво е инициатива и работа с местна общност и заинтересовани страни: По време на обучителната практика ще участваш в дейности по организиране и провеждане на информационни срещи, кампании и работа с местна общност на територията на Местната инициативна група. Как се води комуникация със заинтересовани страни. Как се мотивират за участие в местното развитие и как се поддържа гражданския сектор активен за реализация на прилагане на Стратегията ни за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие.

- Как се става добър офис мениджър: Ще участваш рамо до рамо с мениджъра на офиса на МИГ, като ще имаш възможност да се включваш и наблюдаваш административни и управленски дейности. Ще разбереш какво е добро управление на офис на организация, която администрира финансови средства за проекти по Програма за развитие на селските райони (2014-2020г.) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020г.), като същевременно с това е работата с бенефициенти по проекти. Ще може да видиш пълния цикъл по управление на проект по Стратегията ни за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие.

- Как се става добър технически сътрудник в офис на МИГ: Ще участваш в организирането и реализирането на нашата административна дейност. Ще се запознаеш отблизо с процеса на техническо обезпечаване на нашата ежедневна работа, както и с хората, отговорни за успешното функциониране на оперативния офис, който е отговорен за изпълнение на Стратегията за ВОМР.

Свободни обучителни практики 2 броя :

- Офис мениджър в офис на МИГ или
- Технически сътрудник в офис на МИГ

Всеки участник може да избере само 1 обучителна практика.

Какво търсим ние :

Теб, ако:

-Си на възраст между 18 и 29 години и към момента:
-Не учиш и не работиш; или
Си студент/ка по специалност в сферата на хуманитарните или социални науки – III-ти или по-горен курс; или
-Наскоро си завършил/а висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсиш работа или не работиш по специалността си, и
-Си мотивиран/а да развиваш нови умения и опитност за работа в гражданския сектор,
-Умееш да комуникираш, организираш и работиш със съдържание на документи;
-Имаш възможност да отделяш минимум 3 пъти седмично по 3 часа време за практика.

Обява: Документ!

Заявление за участие: Документ!

Снимки

Актуални обяви