1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми представители на заинтересованите страни, уведомяваме ви за провеждане на информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068. от ОПРЧР:

1.Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни относно обявен прием Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068., от ОПРЧР.

 Дата: 06.06.2019г., четвъртък
 Място: Зала на Община Лясковец, гр.Лясковец
 Начален час: 10.00ч.

2. Информационно събитие - среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани страни относно обявен прием по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068. от ОПРЧР.

 Дата: 07.06.2019г., петък
 Място: Зала на Община Стражица, гр.Стражица
 Начален час: 10.00ч.

Предварителна програма на събитията:
 10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците
 10:30 – 12:00 ч. Представяне на „МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.068. от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” – условия за кандидатстване и приложенията към тях
 12:00 – 13:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се изисква предварителна регистрация за участие.
Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и не се поемат от организаторите.

Снимки

Актуални обяви