1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

МИГ обявява провеждане на Конкурс по документи за заемане на следните вакантни длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов договор по заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ.

-Начало: 16.07.2018г.
- Край: 16.08.2018г., 17.00ч.

- Начин на подаване на документите: по ел. поща –сканирани на ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на „хартия“ в офиса на МИГ. Адрес: гр.Лясковец, п.к.5140, ул."Бузлуджа"№1.
- Начин на подбор: по документи и с Решение за избор от УС.
- Сключване на трудов договор: след одобрение на кандидата от УО на ПРСР.
- Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: Експерт по прилагане на СВОМР - на 0.5 работен ден:
- Завършено висше образование – най-малко степен „Бакалавър:;
- Общ професионален стаж – най-малко 2 години;
- Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. ;
- Добро познаване на Програмата за развитие на селските районни 2014-2020 год. и ОПРЧР;
- Мотивация и познаване на територията на МИГ, местните общности и подхода ВОМР (подходи за местно развитие);
- Комуникативност и способност за работа в екип;
- Разбиране за конфиденциалност и лоялност;
- Добра компютърна грамотност- Microsoft Office word, Microsoft Office exel; Microsoft OfficePower point.
- Кандидатът не е член на КВО (Общо събрание на МИГ);
- Кандидатът не е свързано лице с член на КВО (Общото събрание на МИГ) по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон;
- Кандидатът не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт или на публично лице;
- Кандидатът следва да отговаря на условията на чл.12, ал.3 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5 работен ден:
- Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър”;

- Професионален/ трудов опит: минимум две години.
- Компютърна компетентност – MSOffice, Internet.
- Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и европейски фондове и програми е желателен.
- Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е предимство.
- способност да работи конструктивно като формален член на екип;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите
- комуникативност,
- стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
- лоялност, коректност и добронамереност

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат до УС на МИГ следните документи:

- заявление за участие в конкурса (образец)
- копие от диплом за завършено образование;
- копия от документи, удостоверяващи придобития трудов стаж;
- документи /договори, заповеди, допълнителни споразумения /, доказващи опит в реализиране на проект, програма, финансирани от ЕС или от други международни донори;
- автобиография, европейски формат;
- Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон (образец);
- Декларация, че кандидата не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице;
- Декларация -Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ (образец);
- Други: по преценка на кандидата

Приложения: 

-Обява: Документ!

-Заповед: Документ!

-Документи: Архивиран файл!

 

Снимки

Актуални обяви