1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

АНКЕТНА КАРТА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ-ПУБЛИЧЕН / НПО СЕКТОР! Твоите 5 минути за местното развитие!

Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. 

Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1yX0YW4LGzDVDEJEl003VFO84jED4TIT7yif36nHvAUk/edit?pli=1

Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 30.06.2023 г.

 Анкетна карта за нуждите на проучване и оценка на гражданския капитал на местната общност по заинтересовани страни за прилагане на ВОМР през новия програмен период. Изследване потребностите живеещите и работещите в селата и малките населени места на общините Лясковец и Стражица (извън двата общински центъра) . Актуализиране на информация за нуждите на уязвимите групи (жени, деца, етнически малцинства)

Снимки

Актуални обяви