1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Над 250 човека преминаха през щандовете на традиционния кулинарен фестивал в Лясковец.Документ!

Събитието се състоя в периода 6-8 май, като участниците от с. Козаревец и Лясковец направиха 150 баници и около 120 пататника. Гостите от Румъния изложиха за дегустиране деликатеси характерни за окръг Телеорман, където се намира община Виделе: сармале, козунак, мичи, шунка, палинка, вишината, свинско филе, бурта свинско и баници. Всеки един от участниците от кулинарния фестивал дегустираше направеното и изложеното в рамките на трите дена.

За поредна година кулинарният фестивал бе част от Х Национален събор на овцевъдите в България. Събитието съчетава традиционния български поминък – овцевъдството с народната битова култура и фолклор. На поляните край Петропавловския манастир, посетителите можеха да посетят изложения на животни, фермерски състезания, фолклорен конкурс, музейни експозиции и кулинарни демонстрации.

Кулинарният фестивал се организира в изпълнение на проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”, изпълняван от община Виделе (Румъния) в партньорство с Община Лясковец. Програмата е съфинансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Снимки

Актуални обяви