1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" подписа Договор № BG06RDNP001-19.355-0008-C01 по по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. за изпълнение на Проект "Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!". Проектът ще се изпълнява в партньорство със СНЦ"МИГ-Средец" и СНЦ"МИГ-Тутракан-Сливо поле". 

Чрез настоящия проект се обединяват усилията и мотивацията на три Местни инициативни групи от различни географски територии за прилагане на иновативни решения при създаване и промотиране на уникални местни продукти. Водещ фактор в настоящото партньорство е желанието на местните групи и наличния потенциал на териториите за създаване на обща териториална марка и нейното промотиране чрез използване на иновативни инструменти. Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с характерни за местните територии и общности продукти и забележителности. Не на последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в представяне на уникално културно наследство чрез иновации, което спомага едновременно за съхраняване и популяризиране. Трите МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности. Дейностите по проекта ще спомогнат за постигането на целите на стратегиите на МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез предвидените съвместни обучения, споделяне на опит и въвеждане на иновативни дейности на местно ниво.
Целите на проекта са свързани с представяне на уникални местни продукти от трите територии под един покрив и като една териториална марка по иновативен начин чрез интерактивна платформа. Виртуалното пространство ще бъде среща на всички креативни доставчици на продукти, традиционни и характерни за всяка територия под общ бранд. Умните територии са популярен подход в Европа, но в селските райони на които ще се изпълнява проекта не са прилагани. Умните територии е иновация за представяне на уникални местни продукти от различни видове доставчици на едно място. Резултатите са свързани с разработен съвместен продукт и онлайн-услуга въз основа на изследвания, регистриране на марка, реализиране на маркетингова кампания и изграден капацитет по време на изпълнение на проекта.


 

Снимки

Актуални обяви