1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

• За град Лясковец, община Лясковец
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 10.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Лясковец, град Лясковец, пл.“ Възраждане“ №1

• За град Стражица, община Стражица
-Дата: 7 май 2021 година
-Час: 14.00ч.
-Място: Конферентна зала на Община Стражица, град Стражица, пл.“ Дончо Узунов“ №5

• Програма:
-Представяне на обосновка за Проект за изменение на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".
-Обсъждане на промени по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„;
-Обсъждане на промени по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
-Обсъждане на актуализиране в разпределение на допълнителните средства и промяна на приложимите индикатори;
-Обсъждане на актуализиране на бюджет по Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие.
Въпроси и отговори от екипа на МИГ и представители на УС на МИГ.

Важно!
Уведомяваме ви, че на предстоящото Обществено обсъждане следва да участвате след предварително запознаване с Проект за изменение на Стратегия за ВОМР , който е наличен в Секция "Документи за съгласуване с местната общност" на нашата интернет страница: www.mig-zaedno.eu , е публикуван Проект за изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица!

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв.

Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР е необходимо при желание от страна на МИГ в срок до 01.06.2021 г. да бъдат предприети действия.

Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 000 лева за проекти към Стратегията по подмярка 19.2 и до 114 000 лева по подмярка 19.4.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ взе Решение №02/Протокол 08-ВОМР/ 22.04.2021г. за обявяване на Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Промяната се извършва по реда на чл. 14, ал. 1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

Промяната е допустима на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, т..3, т.4 и т. 5 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

 

 

Снимки

Актуални обяви