1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

В раздел "Електронен регистър" на сайта са публикувани резултатите  от приключила КППП по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.472 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”! Одобрени са 3 на брой проектни предложения за развитието на туризма на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”. Комплексът от природни забележителности, обекти и паметници на културно-историческото наследство, формира сериозен потенциал за развитие на туризма.

Съществуващите възможности са предимно в сферата на екологичния и селския туризъм, като в тази рамка е наличен ресурс за обогатяване и диверсифициране на предлагания туристически продукт. Подмярката  подкрепя проекти за туристическа инфраструктура и отдих в района на МИГ. По мярката се очаква обявяването на Втори прием с остатъчен ресурс!

Снимки

Актуални обяви