1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
1.Бенефициент: Община Лясковец
Проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец“
Стойност: 149 921,27 лв.

2. Бенефициент: Община Стражица
Проект: „Благоустрояване на парк в кв. 63, гр. Стражица“
Стойност: 149 960 лв.

3. Бенефициент:Община Стражица
Проект: „Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, УПИ II, кв.96, с. Камен, община Стражица“
Стойност : 84 009,01 лв.

 Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”
1.Кандидат: Община Стражица
Наименование на проектно предложение „Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-историческо наследство в община Стражица“
Стойност: 19 991,00 лв.

2. Кандидат: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК - 1870"
Наименование на проектно предложение : „Работилница за традиционен местен бит и култура”
Стойност: 19 912,12 лв.;

3. Наименование на проектно предложение „В търсене на изгубените гозби - проучване на традиционната храна и обработка на хранителните продукти и суровини, и популяризирането им като част от културното нематериално наследство на района на МИГ Лясковец - Стражица.

Пълно наименование СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ"
Стойност: 19 900 лв.;

4. Наименование на проектно предложение „ Закупуване на оборудване за ежегодно провеждане на Национален събор на овцевъдите в България“
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
Стойност: 19 948,68 лв.

5. Наименование на проектно предложение "Миналото на Лясковец през детските очи"
Бенефициент: Сдружение"УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"-ГР. ЛЯСКОВЕЦ"
Стойност: 18 176,29 лв.

6. Наименование на проектно предложение „Силата на народното творчество чрез реализиране на народните обичаи и традиции“
Бенефициент: СНЦ "Училищно настоятелство - Децата на Лясковец при ЦДГ Славейче" - гр. Лясковец
Стойност: 10 469,85 лв.

7. Наименование на проектно предложение „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

Бенефициент: Община Лясковец
Стойност: 20 000,00 лв.

 

 

 

 

Снимки

Актуални обяви