1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

В предложената Coronavirus response investment initiative plus (+ CRII)  днес от ЕК се въвежда изключителна гъвкавост и опростяване на използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), включително и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи земеделските производители, селските райони и страните от ЕС, като увеличи гъвкавостта при използването на тези средства, включително:

  • Гъвкавост при използването на финансови инструменти: земеделските производители и други бенефициенти в политиката за развитие на селските райони ще могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благоприятни условия, като например много ниски лихвени проценти или благоприятни схеми на плащане.
  • Преразпределяне на средства: на страните от ЕС ще бъде позволено да използват средства, останали неизползвани по програмите си за развитие на селските райони (ПРСР), вместо да ги връщат обратно в бюджета на ЕС. Парите все пак ще трябва да се използват в рамките на съответната ПРСР.
  • Отлагане за подаване на годишни доклади: крайният срок за държавите от ЕС да представят тези доклади за прилагането на ПРСР се отлага, като се дава повече време на националните органи да ги съставят заедно.
  • Не се изискват изменения в споразуменията за партньорство: държавите от ЕС няма да трябва да изменят своите споразумения за партньорство, за да променят своите ПРСР, премахвайки някои административни процедури.

В допълнение към мерките, пряко свързани с ЕЗФРСР в рамките на CRII +, Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП):

  • Удължаване на крайния срок за заявления за плащане на ОСП : срокът ще бъде удължен с месец, от 15 май до 15 юни 2020 г., като предлага повече време на земеделските производители да попълнят заявлението си както за директни плащания, така и за плащания за развитие на селските райони.
  • По-висок аванс на плащанията : за да увеличи паричния поток на земеделските производители, Комисията ще увеличи авансовите плащания на директните плащания (от 50% до 70%) и плащанията за развитие на селските райони (от 75% на 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври.
  • Намаляване на физическите проверки на място и свободния ход на изискванията за определяне на времето: страните от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния.

Снимки

Актуални обяви