1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На основание Чл. 34. ал. (1) и (3) от Устава на СНЦ “МИГ-Лясковец-Стражица“, както и във връзка с Решение №02/Протокол 02-ВОМР/ 17.01.2020г. на Управителния съвет на МИГ и във връзка с чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на МИГ се свиква извънредно ОБщо събрание на МИГ както следва:

- Дата: 05 февруари 2020г., сряда
- Начален час: 15.00ч.
-  Място: заседателна зала на ул.“Бузлуджа“№1 ( до офис на МИГ)
-  Дневен ред: Документ!

Снимки

Актуални обяви