1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР:

Документ! 

Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР:

Документ!

Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР за 2022г.

Документ! 

Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове за 2022г.

Документ!

Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева за 2022 г.

Документ!

Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Документ!

Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева за 2022 г.

Документ!

Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони за 2022 г.

Документ!

Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева за 2022г.

Документ!

Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Документ!

Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Документ!

Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

 
Работни места за 2022 година
 

Снимки

Актуални обяви