1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

1.Община Лясковец: интернет-страница:http://www.lyaskovets.bg

2.Община Стражица: интернет-страница: http://strazhitsa.com
 
3.Фирма "Горнооряховска скара" ООД: https://gogrill.bg
 
4.Читалище "Напредък 1870": http://napredak.lyaskovets.net
 
5. Читалище "Правда 2010 с. Горски Сеновец" : https://chitalishta
 
6.Читалище "Развитие 1895": https://chitalishta 
 

7. Фирма "ПАК 1871" ЕООД: https://www.selo359.com

8. Настоятелство "Шанс за всички - Стражица 2006": https://www.ngobg.info

9. Сдружение "Национален събор на овцевъдите в България": https://saborbg.com/

 

 

Снимки

Актуални обяви