1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Оценителен Доклад по мярка МИГ01 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ01 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ02. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ03. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ04 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ04 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ05. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.1 за втори прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ4.2. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ6.4.1. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за първи прием. Документ!

Оценителен Доклад по мярка МИГ7.2 за втори прием. Документ!

Снимки

Актуални обяви