1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На 1 декември 2017г. в Гр.Лясковец, селата Козаревец и Джулюница се проведоха първите събития за социални иновации. Основните участници бяха заинтересовани страни от сектора на НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, уязвими групи. Всички те биха предприели предизвикателството да работят заедно с МИГ за реализирането на иновативни проекти.Целта на информационните събития е разясняването и стимулирането на социалните иновации под формата на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие. МИГ напомня на своите потенциални бенефициенти, че в момента съгласува 3 мерки за кандидатстване, като се очаква приема на проекта да стартира до края на настоящия месец.

24058880 10210202937776517 4488554374090908568 n 24174413 10210202882215128 3360614501834925906 n

24232948 10210202936536486 6458125359181098771 n 24129883 10210202968097275 2887046970063226372 n

Снимки

Актуални обяви