1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

„Местна инициативна група Лясковец-Стражица” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни събития на МИГ, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационните събития ще бъдат проведени в периода 1 декември – 30 декември 2017 г., в населените места от територията по следния график:

 

ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“

ВЪВ  ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ

 

 

1.Пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на „МИГ Лясковец – Стражица“

Тема: „Социалните иновации като шанс за мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“.

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

1 декември

петък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

09.00ч.

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

С.Козаревец, Читалище

12.00ч.

С.Джулюница, Читалище

15.00ч.

6 декември

сряда

Гр.Стражица, зала на ОбА

09.00ч.

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

С.Сушица, Читалище

12.00ч.

С.Камен, Читалище

15.00ч.

Местна инициативна група е включила в своята СВОМР мерки от ОПРЧР и акцент върху социалните иновации. За да бъдат стимулирани такива иновации, МИГ следва да разпространи идеята и да се срещне/популяризира сред потенциалните заинтересовани страни какви социални иновации се търсят, кой ще ги разработи и реализира като проекти и пр. В рамките на няколко дни МИГ ще пътува до няколко населени места за срещи с потенциалните заинтересовани страни.

 

  1. Провеждане на отворени форуми преди отваряне на прием.

 Тема: „Прием на проекти към МИГ“.

 

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

 

7 декември

четвъртък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 

8 декември

петък

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 

28 декември

четвъртък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 

29 декември

петък

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

Форумите, които са събития от „отворен“ тип са предназначени за всички целеви групи от територията на МИГ и за всички потенциални бенефициенти. По време на форумите МИГ ще представи приемите и ще осигури възможност за консултиране на потенциални кандидати.

  1. Провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална заинтересована страна.

 

Тема: „Интерактивен форум за стимулиране на социалните иновации“.

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

 

11 декември

понеделник

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

 

12 декември

вторник

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища,  бизнес, местна власт, социални и др. институции и организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи

По време на тези събития ще бъдат представени възможностите за социални иновации по мерките от ОПРЧР и като цяло, тъй като в новия програмен период МИГ ще дава приоритет на проекти с включени иновативни характеристики. В работилниците МИГ ще провежда интерактивни разговори и дейности с които да провокира и стимулира потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни да включат в своите бъдещи проекти елементи на социална иновация. Както и ще се ориентира доколко са готови бъдещите кандидати да правят иновации чрез проектите си.

  1. Организиране на информационни срещи (за най-малко 10 участника)

2017г.

 

Дата

Място

Час

Участници

 

13 декември

сряда

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища, уязвими групи, местна власт, настоятелства, граждански структури.

14 декември

четвъртък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

Микропредприятия, занаятчии, местен бизнес

15 декември

петък

Гр.Лясковец, зала на ОбА

 

10.00

Земеделски производители, кооперации, представители на селското стопанство.

 

18 декември

понеделник

Гр.Стражица, зала на ОбА

 

10.00

НПО и читалища, уязвими групи, местна власт, настоятелства, граждански структури.

19 декември

вторник

 

 

10.00

Микропредприятия, занаятчии, местен бизнес

20 декември

сряда

 

 

10.00

Земеделски производители, кооперации, представители на селското стопанство.

Във всяка община от територията на МИГ „Лясковец – Стражица“ ще бъдат проведени по три срещи, разпределени по сектори: микропредприятия, селско стопанство, публичен сектор.

 

Снимки

Актуални обяви