Начало
МИГ стартира подготвителна мярка

МИГ"Лясковец-Стражица стартира изпълнението на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. за реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”.


На 25 ноември 2015 г. д-р Ивелина Гецова, председател на Управителния съвет на МИГ „Лясковец – Стражица“ подписа договора за изпълнение на проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. за реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”.

Чрез полученото финансиране в размер на 47 615,75 лева през следващите шест месеца МИГ „Лясковец-Стражица“ ще подготвя територията на двете общини за разработване и прилагане на Мултифондова стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“, чиято максимална стойност може да достигне до 6 милиона лева. В подготвителния проект са включени дейности за информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите на воденото от общността местно развитие, провеждане на обучения и информационни срещи за местната общност, проучване и анализ на пазара и територията за разработване на стратегия за прилагане на многофондово финансиране.

Основни цели на проекта са свързани с надграждане на постигнатото от МИГ „Лясковец – Стражица“ и подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от повече от един фонд, чрез която да се стимулира местната идентичност на региона и да се подкрепят допълнителни местни приоритети, свързани с прилагане на иновации във всеки сектор на социално-икономическия живот.

Резултати:

Разработването на Мултифондова стратегия за местно развитие е първата и най-важна стъпка към привличане на сериозен финансов ресурс от следните фондове:

1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. - в размер до левовата равностойност на - 1 500 000 евро,

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;

3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:

а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;

4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.

 

 

 

 

 


 

 
Свикване на Общо събрание на МИГ

Покана до членовете на МИГ

Заявление за ЮЛНЦ

Заявление за стопански сектор

 
МИГ обяви публична покана с №9043425

Заповед за обявяване на обществена процедура с9043425

 
Отговор на въпрос по обявена обществена покана 9042484

Отговор: 

 
Възможност за обучение

Обучения по подмярка 6.1."икономист в земеделско стопанство за нуждите на фермерите

 
Публична покана 9041839

Публична покана по ЗОП9041839

 
Обява за Обществена поръчка

Публична покана №9039910

 
Информационни срещи за ВОМР

График на информационните срещи на територията на МИГ по подхода ВОМР:
  1. 18 януари 2016 година – Кметство с. Мерданя;
  2. 19 януари 2016 година – Кметство с. Козаревец;
  3. 20 януари 2016 година – Кметство с. Джулюница;
  4. 21 януари 2016 година – Кметство с. Кесарево;
  5. 22 януари 2016 година – Кметство с. Сушица;
  6. 25 януари 2016 година – Кметство с. Камен;
  7. 26 януари 2016 година – залата на общинския съвет на Община Стражица.

 
МИГ публикува актуална информация

В сектор "Стратегия за местно развитие (СМР) на сайта ще намерите актуална информация към 10.07.2015г.

В сектор "Профил на купувача" е публикуван протокол от проведена процедсура по ЗОП от 10.07.2015г.

 
Отговор питане по ЗОП

Отговор на заинтересовани лица по обявена процедура на МИГ

 
Публична покана за обучения

МИГ публикува публична покана за обучения с №9042484

Документи за кандидастване може да намерите в Профил на купувача.

 
Прессъобщение публична обява

ОБЯВА

продължава>
 
Обява за медии

Обява за средства за масово осведомяване

 
МИГ договори средствата по Стратегията за местно развитие

МИГ“Лясковец-Стражица“ приключи успешно цялостното договориране на средствата за проекти към Стратегията за местно развитие. Сключените договори на бенефициенти за изпълнение на дейности по одобрени проекти са 57 на брой с одобрена сума 3 100 326,02 лв. Подробна справка! Това е 98% усвояемост на средствата по Стратегията за местно развитие по общо 10 мерки от ОС4-Лидер на Програма за развитие на селските райони. Общите  инвестиции в населените места на територията за въздействие на  местната група са в размер на 5 046 605,26 лв.

продължава>
 


Последни публикации


Warning: Creating default object from empty value in /srv/http/mig-zaedno.eu/oldsite/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /srv/http/mig-zaedno.eu/oldsite/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Актуални обяви

Анкета

Участвате ли в Местната инициативна група?
 

ВходУчаствай в НСМ

Банер

ЕС

flag eu

ПРСР

baner