1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Начало

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ01 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”-първи срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„-втори срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„-първи срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”-първи срок. Документ!

3 1Заповед за одобряване на процедура за прием по МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”-втори срок. Документ!

МИГ „Лясковец - Стражица“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.094. Краен срок:17.30ч. на 10 февруари 2020 година. 🍀🍀 Документи по процедурата са налични в секция "Мерки за кандидатстване".

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача