1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Одобрени проекти

КППП на МИГ е одобрил общо 21 проекта по мерките от ПРСР. Проектите все още са на етап проверка на процедура за подбор и договориране. При подписване на договори с бенефициенти, МИГ ще публикува промяна в статуса на проектите. Одобрените поректи са налични в раздел "Комисии за оценка на проекти" на сайта!

Подписани договори с бенефициенти:

1.Договор по проект "Подобряване на работната среда в "ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ" ООД" за мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица"

2.Договор по проект "Оптимизиране на работното време на работниците, обезопасяване на работния процес и повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите в предприятието на "ЕТ Пейчо Пейков - Атла Мария" за мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица"

3.Договор по проект "Социални иновации за достоен живот в Община Стражица" за мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”

4.Договор по проект "Нов шанс за социално включване в Община Лясковец" за мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача