1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Информация относно забавяне на приемите на проекти

Информираме заинтересованите кандидати по мерките от Стратегията, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 – 2020, спрямо публикувания Индикативен график, е поради независещи от Сдружението обстоятелства. 

Приемите по ПРСР ще се планират и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в правната уредба, касаещи дейността на МИГ, и след получаване на задължителните указания и процедури от Управляващия орган (МЗХГ) и ЦКЗ на МС.
Очакват се: влизане в сила на проекта за изменение на Наредба 22/14.12.2015 г. за подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която се въвеждат нови изисквания за кандидатстването с проекти, в т.ч. подаване на проекти по всички мерки по електронен път в ИСУН 2020; получаване на Указания от УО за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките; съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо), провеждане на обучение за оценка на проекти в ИСУН 2020 от ЦКЗ на МС; Утвърждаване и публикуване от ЦКЗ на МС на изменените минимални изисквания към реда за оценка на проекти от МИГ по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/04.07.2016 г.; Приемане на наредби по отделни мерки от ПРСР, за които още няма такива (подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Съгласно изпратените от УО на ПРСР на 29.06.2017 г. Указания за прием на проекти, ние следва да се придържаме към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, и в случаите когато за определени мерки няма наредби да не обявяваме прием. Очаква се наредбите да бъдат приети най-рано в края на годината, очакват се изменения и по вече публикуваните наредби по подмерки 7.2. и 4.2.

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача