1
Европейски съюз
2
3
3 1
4
5
6

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014–2020г.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони!

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

На 12.11.2020г. беше проведена информационна среща по проект "Иновацията в образованието - гаранция за успех" на Настоятелство „Шанс за всички – Стражица 2006“ финансиран по ПРСР 2014-2020г., чрез МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.037.Общата стойност на проекта е 10 300 лева, като от тях размера на одобрената субсидия от ЕЗФРСР е 9270 лева и национално съфинансиране 1030 лева.

Основната цел на проекта е подобряване на образователната инфраструктура на територията на община Стражица.

С изпълнението на проект "Иновацията в образованието - гаранция за успех" оборудвахме зала в ЦПЛР- Общински детски комплекс с три интерактивни маси.

Интерактивните маси са иновативно средство за развитие на екипната работа сред децата, като споделят едно общо работно поле. В рамките на това поле работят в малки групи върху определени задачи, поставени им от учителите.

20201112 111013

Снимки

Актуални обяви

Профил на купувача